Skøssen Gard

2.png

Kven er vi?

Skøss’n Gard på Skotsund i Lindås kommune har vore i same familie sidan 1794. Dei siste 40 åra har det ikkje vore drift på garden, men innmarka har vore heldt i hevd av gardsbruk i nærleiken. Sidan me tok over i 2014 har me jobba med å opparbeida moglegheit for drift på garden. Me har rydda gjengrodd utmark og beiter og har i dag 10 Kasjmirgeit på garden som hovudsakeleg nyttast til rydding men som etter kvart vil inngå som ein del av drifta på garden med tanke på ull, garn, livdyr, skinn og kjøttproduksjon.

I 2018 etablerte me firmaet Skøss’n gard ANS med mål om å kunne drive ei lønsam bedrift på garden. Etter å ha sett på fleire alternativ til kva me kunne ha som hovudinntekt, hamna me til slutt på økologisk frukt, og då i hovudsak eple og plomme. Plantefeltet er no ferdig opparbeidd og trea er bestilt, og til våren vil me planta til saman 300 epletre av sortane Discovery, Aroma, Nanna og Rubinstep.

Kva produkt sel vi?

Så snart trea våre begynner å gje avling vil produkta våre vera økologiske eple og plomme til konsum og foredla produkt frå eple. T.d. produkt som råsaft (Nypressa frå eple), eplemost, syltetøy m.m.

Vi sel også Kasjmirulla frå geitene våre, denne ulla leverer me til Telespinn og får nydelig mjukt garn i retur som me har for salg. Etterkvart  håper vi også at vi kan tilby skinn og kjøt frå geit og kje.

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

Me vil tilby produkta direkte til kunde frå Skøss’n Gard, frå lokale utsalsstader eller via REKO – ringen.

Kontakt oss:

Telefon - 99 25 37 25

Mail - sk@bkkfiber.no

Heimeside/facebook - Kjem i løpet av 2020