​Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nordhordland Utviklingsselskap IKS

I samband med prosjektet Smak av Nordhordland

 

1. Kven er behandlingsansvarleg? 

Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen,  Masfjorden, Modalen og Osterøy. Dei tilsette i selskapet jobbar med ulike aktivitetar knytt til interkommunale samarbeidsprosjekt, samt kontrollutvalssekretariat for våre eigarkommunar. Smak av Nordhordland er eit prosjekt som har hovudfokus på lokalmat, og på havbruk og landbruk som næring i Nordhordland. Prosjektet er eigd av NUI, og personinformasjon som vert innhenta i prosjektet vert regulert etter selskapet sine retningsliner, jf. heimeside: http://www.nordhordlandbiosphere.no/   

 

NUI ved dagleg leiar Rune Heradstveit og prosjektleiarar i selskapet er ansvarleg for behandling av dei personopplysningane verksemda hentar inn og handsamar. Dette gjeld opplysningar om samarbeidspartnarar, kundar og aktørar som utviklingsprosjekta er retta mot og som då nyttar seg av NUI sine tenester. Dette gjeld også personopplysningar om vert innhenta ved bruk av våre applikasjonar som t.d. E - post, heimeside, Facebook og Instagram.

 

At me er behandlingsansvarleg betyr at me er forplikta til blant anna å informera deg om korleis me nyttar personopplysningane dine, og korleis me beskyttar dei. Det er viktig for oss at du føler at dine personopplysningar er trygge hjå oss. Vår personvernerklæring skal gje deg informasjon om korleis me jobbar for dette. Personvernerklæringa gjeld lagring av personopplysingar knytt til prosjekt, påmeldingar til ulike typar arrangement, og andre aktivitetar relatert til selskapet sitt føremål. Den gjeld også enkeltpersonar som søkjer jobb i NUI. Målet er å gje overordna informasjon om vår behandling av personopplysingar. Dersom du har spørsmål om korleis me handsamar personopplysningane, er du velkomen til å ta kontakt med oss. Sjå kontaktinformasjon nedst i personvernerklæringa. 

 

 

2. Korleis vert persondata henta inn?

Me handsamar i hovudsak personopplysingar som er blitt gitt til oss:

 • Ved påmelding til nyheitsbrev.

 • Ved påmelding til kurs, konferansar og ulike typar arrangement.

 • Når personar samhandlar med oss personleg gjennom sosiale media,  gjennom e-post, brev eller via telefon.

 

 

3. Kor vert persondata lagra?  

Persondata frå våre samarbeidspartnerar, kundar og prosjektdeltakarar m.v. kan lagrast på denne måten:  

 • I vår skytjeneste hos Microsoft Office 365, beskytta med passord.

 • I vår mailteneste hos Microsoft Outlook

 • I passordbeskytta mappe på PC

 • Hos rekneskapsførar (Nordhordland Utviklingsselskap IKS)

 • I låsbare arkivskap

 • Hos vår mobiloperatør

 • Gjennom vår nettsideportal operatør Wix.com

 • Gjennom vår nettsideportal på Facebook

 • Gjennom vår nettsideportal på Instagram  

 

 

4. Korleis vert opplysningane sikra, arkiverte og sletta 

4.1 Sikring av dine personopplysningar 
Me vil sikra at behandling av dine personopplysningar til ei kvar tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har me avtalar med samtlege samarbeidspartnarar og leverandørar for å sikra at dine personopplysningar vert handsama på ein trygg og forsvarleg måte (Jf. databehandlaravtalar). Me nyttar t.d. Facebook/ Messenger/Instagram mykje i vårt marknadsarbeid og i kommunikasjon med dykk som prosjektdeltakarar. (Jf. Facebook sine tryggleikstiltak).

 


4.2 Lagring av persondata 

NUI lagrar persondata om prosjektdeltakarar, samarbeidspartnarar og andre som har vore i kontakt med oss i eigne register som vist i punkt 2. Opplysningane som blir lagra, er sikra ved tryggleikstiltak gjennom databehandlaravtalar med operatørar av programma mebrukar.

 

Opplysingane blir lagra i minimum fem år etter oppføring. For våre prosjektdeltakarar blir opplysningane lagra så lenge det føreligg eit samarbeidsforhold.


4.3 Sletting og oppbevaring 
I høve personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil me ikkje lagre dine personopplysningar lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføra føremålet med behandlinga. I høve Bokføringslova § 13, 2. skal visse opplysningar som kontrakt og fakturagrunnlag med namn, adresse og kundenummer, lagrast i 5 år etter at kundeforholdet er avslutta. Etter oppbevaringstida på 5 år, vil me ha sletta og/eller anonymisert alle personopplysningar som kan identifisere deg som kunde. 
 
Dersom vi handsamar personopplysningar på grunnlag av ditt samtykke, vert desse sletta når samtykke vert trekttilbake. 

 

 

5. Oversikt over personopplysningar som vert handsama 

I punkta over har me informert om kva slags opplysningar vi handsamar for ulike føremål og på ulike grunnlag. Her er ei oversikt over opplysningar me kan handsama om deg (gjeld prosjektdeltakarar eller samarbeidspartnar til NUI): 

 • Fornamn 

 • Etternamn 

 • Telefon-/mobilnummer 

 • Faktura- og bedriftsadresse

 • E-postadresse 

 • Organisasjonsnummer

 • Kontonummer 

 • Bilete av enkeltpersonar

 • Sporingsdata og IP-adresser gjennom besøk på nettsida

 • Privatadresse (t.d. brukt i kartfunksjon på heimesida til Smak av Nordhordland – via kartet - https://www.nordhordlandskart.no/)

 

 

6. Kvifor vert dine data lagra?  

Me samlar inn og nyttar personopplysingar hovudsakleg for å følgja opp prioriterte aktivitetar i prosjektet:

 • Utsending av e-post: kan omfatte nyheitsbrev, invitasjon til aktivitetar som kurs, konferansar og liknande.

 • Informasjon om arrangement ein har meldt seg på, til dømes innhald og møtestad.

 • Følgja opp og kommunisera ved formelt eller uformelt samarbeid knytt til NUI sitt føremål.

 • Følgja opp innkommande førespurnadar.

 • Utføra kontraktsmessige forpliktingar som faktura, påminningar og liknande.

 • Dele namn, etternamn, telefonnummer og e-postadresse til andre aktørar i nettverket (ved mogeleg samarbeid).

 

7. Databehandlarar
 
7.1. Kommunikasjon og behandling av dine førespurnadar 
Når du kontaktar oss via telefon eller sms vil ditt namn og telefonnummer bli registrert i våre register og hos vår mobiloperatør. Når du kontaktar oss via e-post vil din e-postadresse bli registrert hos Microsoft. Kontaktar du oss via chatte-funksjonar som Facebook Messenger vil ditt namn bli registrert hjå oss. Kontaktar du oss via kontaktskjema på vår heimeside, vil dine data bli lagra via Wix. Alle register vert også lagra i mappe i vår sky-teneste. 

 

8. Dine rettigheiter 
Du har ei rekkje rettigheiter ovanfor oss som behandlingsansvarleg for dine personopplysningar. Du har blant anna: 

 • Rett til innsyn i bruk av dine personopplysningar (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15), 

 • Rett til utlevering/dataportabilitet av dine personopplysningar (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20) 

 • Rett til å fremja ei motsegn (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 21) 

 • Rett til å be om korrigering av opplysningar (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 16) 

 • Rett til å få dine personopplysningar sletta eller at behandlinga vert avgrensa (personopplysningslova § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18) 

 

8.1 Klage 
Du har rett til å klaga til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysningar. Me oppfordrar deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først. 
 
8.2 Krav til legitimering 
Dersom du ber om innsyn i dine personopplysningar, må me vita at det faktisk er deg som spør. Du må derfor legitimera deg for å få innsyn i dine personopplysningar. Ditt innsynskrav vil bli svara på innan 30 dagar etter førespurnaden. Opplysningane vil bli tilsendt via e-post (gjeld ikkje sensitive personopplysningar). 
 


9. Kontaktinformasjon 
For spørsmål eller ved ønskje om innsyn, retting eller sletting, ta kontakt med: 
 

Smak av Nordhordland

Hildegunn Opdal  | 48 25 55 30 | post@smakavnordhordland.no
 

Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Rune Heradstveit  | 90 75 34 59 | post@nordhordland.net  
 

 

10. Endringar i denne personvernerklæringa

I NUI jobbar me kontinuerleg med å utvikla prosjekt og våre nettsider. Dersom det skulle skje endringar i regelverket om behandling av personopplysingar, endringar i våre kjerneoppgåver eller andre endringar som får verknad på personvernerklæringa, kan det medføra at informasjonen her vert endra.

Dersom du har spørsmål om NUI si behandling av personopplysingar, så send ein e-post til post@nordhordland.net

nh-reg-logo.jpg
smakavnordhordland_svart.png